Το EIP-AGRI και το Smart-AKIS

  eipagri-thematic

Το Smart AKIS είναι το Θεματικό Δίκτυο Έξυπνης Γεωργίας που προωθείται από το EIPAGRI και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» (EIP-AGRI) ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια να προωθηθεί η καινοτομία στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και να φέρει την έρευνα και την πρακτική πιο κοντά. Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» (EIP-AGRI) συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένας νέος τρόπος να βοηθηθούν οι κλάδοι της γεωργίας και της δασοκομίας για να γίνουν πιο παραγωγικοί, βιώσιμοι και ικανοί να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις, όπως ο έντονος ανταγωνισμός, οι περισσότερο ευμετάβλητες τιμές της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανόνες. Το EIP-AGRI επικεντρώνεται στην δημιουργία συνεργασιών και τη σύνδεση ανθρώπων από διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα στο δίκτυο EIP-AGRI μέσα από διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων, όπως οι Επιχειρησιακές Ομάδες (Operational Groups) και οι Ομάδες Εστίασης (Focus Groups) του ΕΙΡ-AGRI. Διαφορετικοί παράγοντες εντός του πλαισίου της καινοτομίας και της γεωργίας – γεωργοί, σύμβουλοι, ερευνητές, αγροτικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλοι ενδιαφερόμενοι – θα συνεργαστούν, θα μοιραστούν τις ιδέες τους και θα μετατρέψουν την ήδη υπάρχουσα γνώση σε καινοτόμες λύσεις και τα αποτελέσματα της έρευνας σε πιο εύκολα εφαρμόσιμες πρακτικές στην καθημερινότητα. Η Υπηρεσία Επαφής του EIP-AGRI ενεργεί ως μεσολαβητής στο πλαίσιο του δικτύου ΕΙΡ-AGRI, ενισχύοντας την επικοινωνία και της συνεργασίας μεταξύ όσων έχουν έντονο ενδιαφέρον για την καινοτόμο γεωργία: αγρότες, ερευνητές, σύμβουλοι, επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές ομάδες, ομάδες συμφερόντων καταναλωτών και άλλες ΜΚΟ. Διαβάστε περισσότερα Μια διοικούσα επιτροπή υψηλού επιπέδου ξεκίνησε το EIP-AGRI παρέχοντας στρατηγικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή του. Η Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικής Έρευνας (Standing Committee for Agricultural Research  – SCAR), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και των υποψήφιων και των συνδεδεμένων χωρών, συντονίζει της γεωργικής έρευνας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και έχει εμπλακεί στην υποστήριξη του EIP μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μέσων εντός του Ορίζοντα 2020. Παρέχει συμβουλές μέσω μιας ειδικής ομάδας εργασίας σχετικά με Γεωργική Γνώση και Συστήματα Καινοτομίας (Agricultural Knowledge and Innovation Systems – AKIS). Γεωργική Γνώση και Συστήματα Καινοτομίας προς το μέλλον. Μια Προοπτική Δημοσίευση. SCAR. SWG AKIS 3-Report   Ομάδες Εστίασης στη Γεωργία Ακριβείας του EIPAGRI Οι ομάδες εστίασης συνιστώνται από 20 εμπειρογνώμονες με διαφορετικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων γεωργών, ερευνητών, συμβούλων και εκπροσώπων αγροτικών επιχειρήσεων. Οι ομάδες συλλέγουν και συνοψίζουν τη γνώση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε έναν συγκεκριμένο τομέα, απαριθμώντας τα προβλήματα καθώς και τις ευκαιρίες και τις λύσεις. The Final Report of the Focus Group drawn recommendations for the mainstreaming of precision farming to optimise inputs and yields, such as the creation of ‘Precision Farming living labs’, the development of tools fit to small and medium-sized farms or the delivery of customised advisory services to such target, topics that might be addressed by future Operational Groups on precision farming. Η τελική έκθεση της Ομάδας Εστίασης περιλαμβάνει συστάσεις για την ενσωμάτωση της γεωργίας ακριβείας για τη βελτιστοποίηση των εισροών και των αποδόσεων, όπως η δημιουργία του «Ζώντων Εργαστηρίων Γεωργίας Ακριβείας», την ανάπτυξη εργαλείων που ταιριάζουν σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις ή την παράδοση εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, θέματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τις μελλοντικές Επιχειρησιακές Ομάδες για τη γεωργία ακριβείας. Τελική Έκθεση της ομάδας εστίασης για γεωργία ακριβείας   Θεματικά Δίκτυα Τα Θεματικά Δίκτυα είναι μια ιδιαίτερη μορφή ερευνητικών έργων πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών που προωθούνται από το EIP-AGRI και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, που ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Φέρνουν τους ανθρώπους τόσο από την επιστήμη όσο και την πρακτική κοντά, ώστε να δημιουργήσουμε χρήσιμα, πρακτικά αποτελέσματα. Τα θεματικά δίκτυα που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020, που είναι το κύριο πρόγραμμα χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2014-2020. Θεματικά Δίκτυα έχουν δύο βασικούς στόχους:
  • Συλλογή της υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών που είναι κοντά στο να τεθούν σε εφαρμογή, αλλά δεν είναι ακόμη επαρκώς γνωστές για τους αγρότες και τους δασοκόμους για να εφαρμόσουν.
  • Μετάφραση αυτής της γνώσης σε εύκολα κατανοητό υλικό για τον τελικό χρήστη, όπως σύντομες, κατατοπιστικές προτάσεις και λύσεις (περιλήψεις πρακτικών), φυλλάδια, οδηγίες και οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κλιπς, κλπ). Το υλικό αυτό θα διατίθεται πέρα από τη διάρκεια ζωής του έργου μέσω των κύριων υφιστάμενων διαύλων διάδοσης που οι γεωργοί χρησιμοποιούν συχνά, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του EIP-AGRI.
Εκτός του Smart-AKIS που εστιάζει στην Έξυπνη Γεωργία, υπάρχουν 10 ακόμα τρέχοντα Θεματικά Δίκτυα χρηματοδοτούμενα από τον Ορίζοντα 2020:
4D4F Έξυπνη Γαλακτοπαραγωγή www.4d4f.eu
AGRIFORVALOR Βιομάζα απ τη γεωργία και τη δασοκομία www.agriforvalor.eu
AGRISPIN Διαμεσολάβηση καινοτομίας στη γεωργία www.agrispin.eu
EUFRUIT Φρούτα www.eufrin.org
EURODAIRY Γαλακτοπαραγωγή www.eurodairy.eu
FERTINNOWA Διαχείριση νερού σε υδρολιπαινόμενες καλλιέργειες www.fertinnowa.com
HENNOVATION Πτηνοτροφία www.hennovation.eu
HNV-LINK Γεωργία υψηλής φυσικής αξίας www.hnvlink.eu
OK-NET ARABLE Βιολογική γεωργία www.ok-net-arable.eu
WINETWORK Αμπελουργία – οινοποίηση www.winetwork.eu
  Περισσότερες Πληροφορίες στα Θεματικά Δίκτυα   Διαδραστική καινοτομία μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων Το μοντέλο καινοτομίας στο πλαίσιο του ΕΙΡ-AGRI πηγαίνει πέρα από την επιτάχυνση της μεταφοράς από το εργαστήριο στην πράξη. Το ΕΙΡ-AGRI εμμένει στο «διαδραστικό μοντέλο καινοτομίας» που συγκεντρώνει συγκεκριμένους φορείς (π.χ. αγρότες, συμβούλους, ερευνητές, επιχειρήσεις, κλπ) να συνεργαστούν σε έργα πολλών ενδιαφερόμενων μερών για να βρεθεί μια λύση για ένα συγκεκριμένο θέμα ή να αναπτυχθεί μια συγκεκριμένη ευκαιρία. Σε αυτές τις λεγόμενες Επιχειρησιακές Ομάδες, νέες ιδέες θα δημιουργηθούν και η υπάρχουσα σιωπηρή γνώση θα κατευθυνθεί έτσι ώστε να δώσει επικεντρωμένες λύσεις που θα την κάνουν πιο γρήγορα εφαρμόσιμη στην πράξη. Μια τέτοια προσέγγιση θα τονώσει την καινοτομία από όλες τις πλευρές και θα βοηθήσει επίσης να επικεντρωθεί η έρευνα σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Οι Επιχειρησιακές Ομάδες είναι ομάδες σε τοπικό επίπεδο με ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα – όπως γεωργοί, ερευνητές, σύμβουλοι, επιχειρήσεις, ΜΚΟ – που έχουν συσταθεί για να βρουν καινοτόμες λύσεις σε ένα κοινό πρόβλημα ή να δοκιμάσουν μια καινοτόμο ιδέα στην πράξη. Τα αποτελέσματα και η γνώση που αναπτύσσονται από μια Επιχειρησιακή Ομάδα θα πρέπει να μοιράζονται μέσω του δικτύου ΕΙΡ-AGRI ώστε να μπορεί να ωφελήσει το σύνολο του τομέα. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ παρέχει ιδιαίτερες ευκαιρίες για τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση Επιχειρησιακών Ομάδων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020. Αυτό γίνεται μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που αναπτύσσει το κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να προσφέρουν οικονομική στήριξη σε επιχειρησιακές ομάδες που θέλουν να αναπτύξουν, δοκιμάσουν και εφαρμόσουν καινοτόμες προσεγγίσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επιχειρησιακές ομάδες
  • Back to Top