Πόλοι Καινοτομίας

  Ως Θεματικό Δίκτυο, το Smart-AKIS θα ακολουθήσει μια προσέγγιση πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών ψάχνοντας για τον από κοινού ορισμό έργων και πρωτοβουλιών καινοτομίας. Η προσέγγιση αυτή θα λάβει χώρα σε 7 Πόλους Καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη, όπου οι εταίροι του Smart-AKIS θα εμπλέξουν αγρότες, τη βιομηχανία, την ερευνητική κοινότητα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιχειρησιακές ομάδες, σε 3 ημερίδες καινοτομίας που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε Πόλο το 2017 και το 2018. Οι ημερίδες καινοτομίας θα επιτρέψουν την:
  • Διάδοση, πειραματισμό και επίδειξη των διαθέσιμων τεχνολογιών και λύσεων Έξυπνης Γεωργίας, τόσο των εμπορικά όσο και των ερευνητικά διαθέσιμων αποτελεσμάτων.
  • Αναγνώριση των καινοτόμων χρήσεων για τις διαθέσιμες λύσεις Έξυπνης Γεωργίας και καθορισμός των στρατηγικών εμπορευματοποίησης των τεχνολογιών που προέρχονται από την έρευνα και δεν είναι ακόμα διαθέσιμες στην αγορά.
  • Εκτίμηση των αναγκών της γεωργικής κοινότητας που θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω νέων λύσεων Έξυπνης Γεωργίας.
Ως αποτέλεσμα των Ημερίδων Καινοτομίας, το Smart-AKIS θέλει να δημιουργήσει ιδέες νέων συνεργατικών έργων καινοτομίας και επιχειρησιακές ομάδες για Έξυπνη Γεωργία για τη μεταφορά και την υιοθέτηση ειδικών τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας από τους γεωργούς και την ανάπτυξη νέων λύσεων Έξυπνης Γεωργίας βάσει των αναγκών της γεωργικής κοινότητας. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στις ημερίδες ενός από τους 7 Πόλους Καινοτομίας, να ενημερώνεστε περαιτέρω για το Smart-AKIS, ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το Smart-AKIS στον Πόλο που ανήκετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με το σημείο επαφής του δικού σας Πόλου Καινοτομίας.

  • Back to Top