Περιοχή Δικτύωσης

  Μια διαδικτυακή συνεργατική περιοχή ανοικτή για γεωργούς, ερευνητές, διαμεσολαβητές καινοτομίας και επιχειρήσεις που είναι πρόθυμοι να βρουν κατάλληλους συνεργάτες για καινοτόμα σχέδια και πρωτοβουλίες για περαιτέρω ανάπτυξη, μεταφορά ή διάδοση της Έξυπνης Γεωργίας θα είναι επίσης διαθέσιμη. Το εργαλείο αυτό θα επιτρέψει την αναζήτηση αναγκών και εταίρων για συγκεκριμένα έργα καινοτομίας στην Έξυπνη Γεωργία, καθώς και τη διάδοση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη χρήση λύσεων Έξυπνης Γεωργίας. Η περιοχή δικτύωσης θα είναι ανοικτή για γεωργούς, γεωργικές ενώσεις και συνεταιρισμούς, ερευνητές, γεωργικούς συμβούλους, διαμεσολαβητές καινοτομίας, εταιρείες έξυπνης γεωργίας που παρέχουν ειδικές ή ολοκληρωμένες λύσεις, κλπ. Το εργαλείο αυτό θα είναι χρήσιμο και για τις υφιστάμενες και τις νέες Επιχειρησιακές Ομάδες που είναι πρόθυμες να εφαρμόσουν πιλοτικά προγράμματα στον τομέα της Έξυπνης Γεωργίας. Η περιοχή δικτύωσης θα είναι διαθέσιμη μέχρι το Μάρτιο του 2017.
  • Back to Top