EIP-AGRI i Smart-AKIS

  eipagri-thematic

Smart-AKIS je Tematksa Mreža Pametne Poljoprivrede, podržana od strane organizacije EIP-AGRI i finansirana of programa Evropske Komisije Horizon 2020. Evropsko Inovativno Partnerstvo za Poljoprivrednu Proizvodnju i Održivost (engl. The European Innovation Partnership Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI)) je osnovana od strane Evropske Komisije u cilju promovisanja inovativnosti u poljoprivredi i šumarstvu i približavanja naučnih istraživanja i prakse. Evropsko Inovativno Partnerstvo za Poljoprivrednu Proizvodnju i Održivost (EIP-AGRI) je osnovano od strane Evropske Komisije kao novi oblik pomoći poljoprivrednoj proizvodnji i šumarstvu, kako bi njihova proizvodnja bila održiva, produktivnija i sposobna da prati izazove sve oštrije konkurencije, veliku volatilnost cena, klimatske promene i zahtevnije regulative u pogledu zaštite životne sredine. EIP-AGRI je fokusiran na sklapanje partnerstava i povezivanje ljudi sa različitim profesionalnim iskustvom u jedinstvenu EIP-AGRI mrežu koja obavlja lepezu aktivnosti poput Operativnih Grupa (engl. Operational Groups) i EIP-AGRI Fokus Grupe (engl. Focus Groups). U okviru Mreže, različiti učesnici iz inovativnog i poljoprivrednog sektora poput poljoprivrednih proizvođača, savetodavnih službi, naučnika, poljoprivrednih kompanija i nevladinih organizacija će raditi zajedno, deliti ideje i pretvarati postojeće znanje u inovativna rešenja i rezultate naučnih istraživanja približiti upotrebi u praksi. EIP-AGRI Servisna Tačka (engl. Service Point) ima ulogu medijatora u okviru EIP-AGRI mreže, podstičući komunikaciju i kooperativnost između svih koji imaju odlučnu nameru da inoviraju poljoprivredni sektor: poljoprivredni proizvođači, naučni istraživači, savetodavne službe, poljoprivredne kompanije, grupe za zaštitu životne sredine, organizacije za zaštitu potrošača i druge nevladine organizacije. Link ka EIP-AGRI Servisnoj Tački: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/EIPAGRISP Visoko rukovodeće telo je pokrenulo EIP-AGRI pružajući stratešku orijentaciju. Koordinišući naučna istraživanja koja se sprovode širom Evrope, Stalni Odbor za Istraživanja u Poljoprivredi (engl. Standing Committee for Agricultural Research), koji se sastoji od predstavnika zemalja članica Evropske Unije, zemalja kandidta i pridruženih zemalja, učestvuje u EIP-u kroz razvoj inovativnih instrumentata u okviru programa Horizont 2020. Odbor pruža savete kroz specijalno oformljenu grupu Poljoprivredno Znanje i Inovativni Sistemi (engl. Agricultural Knowledge and Innovation Systems – AKIS). Link ka grupi posvećenoj poljoprivrednom znanju i inovativim sistemima: https://ec.europa.eu/research/scar/pdf/akis-3_end_report.pdf#view=fit&pagemode=none   EIP-AGRI Fokus Grupa posvećena Preciznoj Poljoprivredi Fokus Grupa je okupila 20 eksperata sa različitim iskustvima, uključujući poljoprivredne proizvođače, naučne istraživače, savetodavne službe, kao i predstavnike poljoprivrednih kompanija. Fokus Grupa ima zadatak da prikupi i sumira znanja i primere dobre prakse iz specifičnih oblasti, izdvajajući listu šansi, problema, ali i rešenja za njihovo prevazilaženje. Finalni izveštaj Fokus Grupe je doneo preporuke za popularizaciju precizne poljoprivrede u pravcu optimizacije ulaznih materijala i prinosa. Neki od predloga su formiranje „Živih Laboratorija za Preciznu Poljoprivredu“, razvoj alata i tehnika koji će biti primenjivi kako na malim tako i na poljoprivrednim gazdinstvima srednje veličine i pružanje savetodavnih usluga prilagođenih svakom pojedinačnom gazdinstvu. Link ka Finalnom izveštaju Fokus Grupe posvećene Preciznoj Poljoprivredi: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-precision-farming-final-report   Tematske Mreže Tematske mreže su poseban format projekata podržanih od strane EIP-AGRI i finansirane iz sredstava programa Horizont 2020, koji za cilj imaju rad na specifičnom problemu u multinacionalnom okruženju. Ove mreže okupljaju ljude iz nauke i iz prakse u cilju stvaranja korisnih i odmah primenjivih saveta. Tematske Mreže su finansirane kroz Horizont 2020 –  glavni stub za finansiranje istraživanja i inovacija Evropske Komisije za period 2014-2020. Tematske Mreže imaju dva osnovna cilja:
  • Prikupljanje postojećih naučnih saznanja i primera dobre prakse koji su blizu praktične primene, ali još uvek nedovoljno spremni za upotrebu od strane krajnjih korisnika (na primer poljoprivrednika i šumara)
  • Artikulacija ovog znanja u lako-razumljive materijale poput kratkih, informativnih preporuka i rešenja („praktični abstrakti“), pamfleta, smernica i uputstava, audio-vizuelnih materijala (fotografije, video snimci i slično). Ovaj materijal će biti dostupan i nakon završetka projekta, kroz glave komunikacione mreže koje poljoprivrednici obično koriste, kao i kroz prezentacije na EIP-AGRI internet stranici.
  Pored Smart-AKIS-a, postoji još deset projekata u lepezi Tematskih Mreža, finansiranih od strane Horizonta 2020:
4D4F Proizvodnja mlečnih proizvoda www.4d4f.eu
AGRIFORVALOR Biomasa iz poljoprivrede i šumarstva www.agriforvalor.eu
AGRISPIN Inovativno posredovanje u poljoprivredi www.agrispin.eu
EUFRUIT Voćarstvo www.eufrin.org
EURODAIRY Proizvodnja mlečnih proizvoda www.eurodairy.eu
FERTINNOWA Pametno navodnjavanje www.fertinnowa.com
HENNOVATION Živinarstvo www.hennovation.eu
HNV-LINK Poljoprivreda sa visokim stepenom dodate vrednosti www.hnvlink.eu
OK-NET ARABLE Organska poljoprivreda www.ok-net-arable.eu
WINETWORK Vinogradarstvo www.winetwork.eu
Detalji o drugim projektima Tematske Mreže se mogu naći na linku: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon-2020   Interaktivna inovativnost kroz Operacione Grupe Inovativni EIP-AGRI model prevazilazi prosti transfer znanja iz laboratorija u praksu. EIP-AGRI podržava „interaktivni inovativni model“ koji okuplja specifične aktere (na primer: poljoprivrednike, savetodavne službe, naučnike, preduzetnike…), koji rade zajedno na pronalaženju rešenja za specifiče probleme ili identifikovanju novih razvojnih šansi. U ovim takozvanim Operativnim Grupama, generisaće se nove inforamcije i ideje, a već postojeće tacitno znanje će biti ugrađeno u rešenja koja će brzo naći u svakodnevnoj primeni. Ovakav pristup će stimulisati inovativnost iz svih uglova i takođe pomoći u usklađivanju istraživanja sa istraživačkom strategijom. Operativne Grupe su grupe na lokalnom nivou koje čine ljudi sa različitim poslovnim iskustvima – kao što su poljoprivredni proizvođači, istraživači, savetnici, kompanije, NVO – koje su formirane sa ciljem da pronađu inovativna rešenja za zajednički problem ili da testiraju inovativne ideje u praksi. Ostvareni rezultati i saznanja Operativnih Grupa moraju da se podele kroz EIP-AGRI mrežu kako bi ceo sektor mogao da ostavri benefite. Evropska politika ruralnog razvoja pruža posebne pogodnosti za osnivanje i finasiranje Operativnih Grupa u periodu od 2014-2020. godine. Ovo je regulisano putem Programa Ruralnog Razvoja koji razvija svaka država članica ili region. Ovi programi mogu da pruže finansijsku podršku Operativnim Grupama koje žele da razvijaju, testiraju i primenjuju inovativne pristupe. Više informacija o Operativnim Grupama: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_operational_groups_2014_en_web_updated_01032016.pdf      
  • Back to Top